750 TL ve üzeri ilk kiralamanıza %15 indirim!

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. Bakir Palas Apt Blok No: 5 İç Kapi No: 6 Şişli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Rentony Giyim Kiralama Satış ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, gerçek kişi üyelerimizin kişisel verilerine istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin herhangi bir hükmünü kabul etmemeniz halinde lütfen web sitesini veya uygulamayı kullanmayınız ve bize herhangi bir kişisel verinizi iletmeyiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları 

Kişisel verileriniz, Rentony tarafından sunulan hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydediebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabiliecek ve işlenebilecektir.   

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amacı 

Hukuki Sebep

Ad, Soyad, iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ve alışveriş bilgileri (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları), üyelik bilgileri (kullanıcı adı, parola vb.) 

 • Üyeliğinizin oluşturulması ve profilinizin doğrulanabilmesi, 
 • Üyelik sözleşmesinin ifası,
 • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal mevzuatın ön gördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyum sağlanması,
 • Operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Whatsapp üzerinden Rentony Duyuru Topluluğu”na katılım (Rentony Duyuru Topluluğu’na katılım sağlamanız halinde telefon numaranız diğer katılımcılar ile paylaşılmış olacaktır.)
 • Talep (değişim, iade, ürün incelemesi vb.) ve Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, kurum ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi verilmesi 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/ç)

 

İlgili kişinin açık rıza vermiş olması (KVKK madde 5/1)

T.C. Kimlik Numarası

 • Fatura düzenlenebilmesi
 • Yapacağınız satın alımlar/kiralamalar için olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/e) Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Finansal Bilgiler

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • İade sürecinin söz konusu olması halinde iadenin banka hesabına yapılabilmesi  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/e) Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Geçmiş alışverişler, ödeme yöntemleri ve tercihleri, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, anket cevapları vb.

 • Üyelik programlarından faydalanabilmeniz,
 • Mağazalar ve web sitemizden yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması,
 • Kampanya, yarışma, anket, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

İlgili kişinin açık rıza vermiş olması (KVKK madde 5/1)

Fotoğraf

 • Reklam ve kampanya süreçlerimizin yürütülmesi kapsamında açık rızanız dahilinde sosyal medya (facebook, Twitter (X), instagram vb.) üzerinden paylaşılması amacıyla

İlgili kişinin açık rıza vermiş olması (KVKK madde 5/1)

Rızanız ile paylaşacağınız diğer bilgiler

 • Hizmetler kapsamında talep edilen bilgilere ek olarak tarafınızca paylaşıla kişisel verileriniz hizmetlerin sunulması amacıyla rızanıza dayalı olarak işlenecektir. 

İlgili kişinin açık rıza vermiş olması (KVKK madde 5/1)

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, kural olarak açık rızanız ile aktarılabilecektir.  Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek,verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek, kişiselleştirilmiş şekilde ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile diğer pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi ve bu amaçlarla uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla internet sitemizden yaptığınız alışveriş esnasında ilgili onay kutucuğunu işaretlemeniz hallerinde, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle, Whatsapp üzerinden oluşturulan Rentony Duyuru Topluluğuna katılmanız halinde diğer katılımcılarlar ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Rentony sorumlu değildir.

 

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

 1. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda başvuru formunuzu  kvkk@rentony.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. Bakir Palas Apt Blok No: 5 İç Kapi No: 6 Şişli / İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı rentonygiyim@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.